SPC – stat. regulace procesu

NYNÍ TÉŽ ONLINE!

Největší úspěch: Pomocí SPC jsme dokázali zákazníkovi, že výrobek od vzorkování zaznamenal jen přirozenou změnu svých vlastností a vyhli jsme se tak reklamaci v řádu desítek tisíc Kč.
Motto: Andrew LANG (1844-1912) - "Špatný prognostik používá statistiku tak, jako opilý člověk kandelábry - spíše pro oporu než pro osvětlení."
Průměrná známka kurzu: 9,47 z 10 možných bodů.
Příběh: Výjezdní školení SPC - pecka!

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 až 16 vyučovacích hodin, tj. 1 až 2 školicí dny.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný pro osoby věnující se řízení procesů a průběžnému sledování ukazatelů procesů. Je tedy ideální pro vedoucí pracovníky zodpovědné za kvalitu výroby (manažery kvality, manažery výroby), pracovníky reagujícími na výkyvy v procesech (technology, inženýry kvality, procesní inženýry) a pracovníky odpovědné za kontrolu kvality (metrology, kontrolory, operátory).

Cíl vzdělávací akce:
Vysvětlit, jak porozumět variabilitě procesu a jejím příčinám. Ukázat, jak metodiku zavést do firmy a na praktických příkladech ukázat její aplikaci v praxi s cílem zabránění produkce neshodných výrobků. Zejména pak poskytnout komplexní informace o problematice statistické regulace procesu a jejího přínosu pro organizaci.

Co se absolventi naučí:
Absolvent pochopí, jak vzniká variabilita v procesu a jak může ovlivnit náhodné i vymezitelné zdroje této variability. Dále se dozví, jak správně sbírat data z procesu a proč je důležité je správně zaznamenávat. Seznámí se se základními statistickými charakteristikami a pochopí, jak je využívat ve vztahu k výrobním tolerancím a zlepšování výrobního procesu tak, aby nedocházelo k finančním ztrátám společnosti v případech, kdy se produkují neshodné výrobky. Na praktických příkladech porozumí, jak najít vhodné regulační diagramy, získá poznatky, jak je sestavit a správně interpretovat. Osvojí si postup hodnocení způsobilosti procesu a bude umět využít výsledky pro optimalizaci výrobních procesů.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Definování aktuální problematiky
Základní statistické charakteristiky
Problematika sběru dat
Variabilita a její zdroje ve firmě
Histogram a jeho interpretace
Úvod do SPC
Sestrojení regulačních diagramů a interpretace výsledků
Způsobilost výrobního procesu
Výpočet ukazatelů způsobilosti procesu

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.