Kvalita a základní nástroje managementu kvality

NYNÍ TÉŽ ONLINE!

Největší úspěch: Znalostí základních nástrojů managementu kvality jsme se naučili týmové spolupráci, čímž se zlepšil vztah mezi kvalitou, výrobou a technologií a snížil se počet opakovaných reklamací.
Motto: Philip B. CROSBY (1926-2001) - "Kvalitu je potřeba vyrobit, nikoliv vykontrolovat."
Průměrná známka kurzu: 9,68 z 10 možných bodů.

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 až 16 vyučovacích hodin, tj. 1 až 2 školicí dny.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na výrobě a neustálém zlepšování výrobních procesů a systému managementu kvality. Je tedy ideální pro mistry, technology, kontrolory, kvalitáře i jiné pracovníky, kteří se chtějí zapojit do zlepšovacích procesů ve společnosti.

Cíl vzdělávací akce:
Pomoci si uvědomit, co vše se za pojmem kvalita skrývá a jak je možno ji systematicky neustále zlepšovat. Získat praktické dovednosti v aplikaci základních nástrojů managementu kvality tak, by tyto nástroje byly nápomocny v eliminaci nákladů spojených s nekvalitou.

Co se absolventi naučí:
Díky diskusi a brainstormingu si absolventi uvědomí, co je to kvalita produktu či služby. Budou umět systematizovat jednotlivé znaky kvality, pomocí čehož se naučí dívat se na vlastní produkty či služby očima zákazníka a odstraní se tak běžná provozní slepota. Pochopí principy kontroly a zkoušení a uvědomí si, že kvalitu je nutné v první řadě vyrobit. Na praktických příkladech si vyzkouší aplikaci základních nástrojů managementu kvality v praxi. S pomocí skupinových cvičení si rovněž zkusí řešit zadané úlohy v týmu, aby uměli v praxi řešit problémy účinně a podíleli se na snížení nákladů na nekvalitu. Tento seminář je také zaměřen na zlepšení vzájemných vztahů mezi pracovníky a jednotlivými odděleními pro jejich efektivnější spolupráci v praxi. 

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Vymezení pojmu kvalita
Základní zásady managementu kvality
Kontrola a zkoušení, plány kontroly a řízení
Řízení neshodného výrobku
Základní nástroje managementu kvality
Úvod do SPC
Neustálé zlepšování
Praktické aplikace základních nástrojů managementu kvality

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie/brainstorming
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.